Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Artura Popko …

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Artura Popko …

Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 417 milionów złotych przy rentowności 6,5%, przy czym w pierwszym kwartale bieżącego roku rentowność operacyjna osiągnęła poziom 3,6%, a w drugim i trzecim kwartale było to już odpowiednio 7,4% oraz 7,7%.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 466 milionów złotych przy rentowności 7,3%. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, szczególnie w drugim i trzecim kwartale, co jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.

Grupa Budimex notuje wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy na poziomie 15,1%, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w segmencie budowlanym, w szczególności w obszarze budownictwa kubaturowego oraz w spółce Mostostal Kraków. W części usługowej przychody były zbliżone do roku ubiegłego.

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce za trzy kwartały 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 22,2% z poziomu 77,4 mld złotych w roku 2021 do 94,5 mld złotych w 2022. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 30,2%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 14,3%.

Pomimo trudności rynkowych wynikających z zaburzonych łańcuchów dostaw sprzedaż w okresie trzech kwartałów 2022 roku w ‎segmencie budowlanym była zauważalnie wyższa, niż w analogicznym okresie roku ‎poprzedniego. Wysoki portfel zamówień na początku 2022 roku, przemyślana ‎polityka zakupowa oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na ‎zwiększenie przychodów o ponad 13%.‎

W ostatnim kwartale obserwowaliśmy stabilizację cen kluczowych ‎asortymentów, a w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, ‎w porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. ‎Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana strategia zakupowa ‎pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z aktualną sytuacją rynkową ‎do minimum. Budżety wszystkich realizowanych przez nas projektów są na ‎bieżąco aktualizowane, a dzięki dobrej rentowności kontraktów na ‎ostatnich etapach realizacji rentowność portfela pozostaje stabilna. ‎

W okresie trzech kwartałów 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 4,6 ‎miliarda złotych. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec września 2022 ‎roku wyniósł 12,5 miliarda złotych i zabezpiecza front prac do końca 2023 roku. ‎