Raport bieżący nr 1 / 2013

Raport bieżący nr 1 / 2013 - 2 stycznia 2013 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A4 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 02 stycznia 2013 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie pismo informujące o wyborze oferty Budimeksu SA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny”.

 • Wartość oferty: 149 569 172,93 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji umowy wlicza się również okresy zimowe.
 • Okres gwarancji: 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 49 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto umowy
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% wartości brutto umowy
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 15% wartości brutto umowy z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn zależnych od zamawiającego
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.