Raport bieżący nr 1 / 2015

Raport bieżący nr 1 / 2015 - 9 stycznia 2015 / 00:00

Instalacje odazotowania i odsiarczania w EC Siekierki w Warszawie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 09 stycznia 2015 r. konsorcjum firm Andritz Energy & Environment GmbH z siedzibą w Raaba w Austrii (lider konsorcjum z 49% udziału) i Budimeksu SA (partner z 51% udziału) podpisało z PGNiG Termika SA z siedzibą w Warszawie umowę na ”Dostawę i montaż instalacji odazotowania oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie”.

 • Wartość umowy: 62 950 000,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 • Termin zakończenia robót: 105 tygodni – przekazanie instalacji do eksploatacji; 25 miesięcy – odbiór końcowy.
 • Okresy gwarancji:
  • Podstawowy okres gwarancji – 36 miesięcy;
  • Wydłużony okres gwarancji – 60 miesięcy na wykładziny chemoodporne, zabezpieczenia antykorozyjne, izolację termiczną i akustyczną, pozostałe roboty budowlane; 20000 godzin gwarancji reakcyjnej wkładów katalitycznych.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% ceny brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto.
 • Maksymalna wysokość kar: 20% ceny kontraktu netto.
 • Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.