Raport bieżący nr 1 / 2018

Raport bieżący nr 1 / 2018 - 31 stycznia 2018 / 15:37

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2018 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2018 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2017 i drugi kwartał roku 2018.

Terminy przekazywania raportów:

1. raport roczny Budimex SA za 2017 rok – 22 marca 2018 r.
2. skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2017 rok – 22 marca 2018 r.
3. skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
– za I kwartał 2018 r. – 27 kwietnia 2018 r.
– za III kwartał 2018 r. – 30 października 2018 r.
4. skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2017 zostaną opublikowane w dniu 28 lutego 2018 roku, natomiast za 6 miesięcy 2018 roku w dniu 26 lipca 2018 roku.