Raport bieżący nr 10 / 2012

Raport bieżący nr 10 / 2012 - 9 lutego 2012 / 00:00

Podpisanie przez PNI Sp. z o.o. umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych z Ergo Hestia SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 09 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Budimeksu SA) zawarło z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA („ubezpieczyciel”) umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego („umowa”).
Na mocy umowy PNI Sp. z o.o. może zlecać ubezpieczycielowi wystawianie gwarancji ubezpieczeniowych do limitu 70 000 000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych). Limit ma charakter odnawialny.

Ustanowione zabezpieczenia w ramach umowy, to 10 weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. W związku z podpisaniem umowy ubezpieczyciel nie pobierze żadnych opłat.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron poprzez wypowiedzenie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.