Raport bieżący nr 10 / 2013

Raport bieżący nr 10 / 2013 - 19 lutego 2013 / 00:00

Podpisanie umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2013 roku spółka została poinformowana przez ING Bank Śląski SA o podpisaniu umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego.
Na mocy w/w umowy Bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 25.000.000,- (dwadzieścia pięć milionów złotych) na okres do dnia 18 lutego 2014 roku.
Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z w/w umowy, Budimex złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe. Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.

W/w umowa została zawarta w ramach dostępnego dla spółki limitu kredytowego w kwocie PLN 201.000.000,- który dotychczas był wykorzystywany przez Budimex do zlecania bankowi wystawiania gwarancji bankowych. W związku z powyższym Bank i spółka zawarły jednocześnie aneks do Umowy Ramowej dotyczącej gwarancji bankowych, ustalający nową kwotę limitu na wystawianie gwarancji bankowych w wysokości PLN 176.000.000,-.
Kwota dostępnego limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.