Raport bieżący nr 10 / 2015

Raport bieżący nr 10 / 2015 - 24 lutego 2015 / 00:00

Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2015 r. została podpisana umowa z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach na „Budowę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica”.

 • Wartość umowy: 96 477 000,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy (do 7 dni od daty podpisania umowy).
 • Termin zakończenia robót: 24. 02. 2018 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 5% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,
  • 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
  • 0,02% wynagrodzenia brutto za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki.
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • 5% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego.
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.