Raport bieżący nr 10 / 2017

Raport bieżący nr 10 / 2017 - 24 lutego 2017 / 08:29

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2016 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_ za rok 2016 oraz dane porównywalne za rok 2015.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 5 572 290 tys. zł w porównaniu do 5 133 994 tys. zł w roku 2015. Zysk brutto ze sprzedaży: 751 265 tys. zł w porównaniu do 492 714 tys. zł w roku 2015. Zysk z działalności operacyjnej: 505 107 tys. zł w porównaniu do 292 218 tys. zł w roku 2015. Zysk brutto: 511 405 tys. zł w porównaniu do 296 801 tys. zł w roku 2015. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 409 851 tys. zł w porównaniu do 235 846 tys. zł w roku 2015.

W roku 2016 segment deweloperski _Budimex Nieruchomości Sp. z o.o._ przedsprzedał netto 1 615 mieszkań _bez uwzględnienia rezerwacji_ i sprzedał notarialnie 1 188 lokali.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2016 roku wyniósł 8,9 mld zł.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2016 wyniosła 5,7 mld zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 2,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 2,3 mld zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2016 rok oraz dane porównywalne za 2015 rok.