Raport bieżący nr 102 / 2014

Raport bieżący nr 102 / 2014 - 18 grudnia 2014 / 00:00

Podpisanie umowy o limit na gwarancje bankowe z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 r. spółka zawarła z CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce umowę o limit na gwarancje bankowe. W ramach umowy Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 100 000 000 zł (sto milionów złotych). Umowa została zawarta na okres do 18 grudnia 2015 roku.
Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz złożył bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej w zakresie zobowiązań wynikających z gwarancji.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.