Raport bieżący nr 103 / 2014

Raport bieżący nr 103 / 2014 - 22 grudnia 2014 / 00:00

Budowa kompleksu mieszkaniowo-usługowego „LA CLARTE” – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2014 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 19 grudnia 2014 r. umowy z Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego „LA CLARTE” (budynek B – etap I oraz budynek A – etap II) .

 • Wartość kontraktu: 51 186 609,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 19.12.2014 r. r.
 • Termin zakończenia robót: 15.11.2016 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% wynagrodzenia netto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Jest to kolejna umowa podpisana z tym samym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednie dwie zostały podpisane 06.03.2014 r. i ich przedmiotem jest budowa zespołu mieszkaniowego „Arte Nova” (etapy B1, B2 i B3). W chwili podpisywania suma wartości tych umów nie spełniała warunku umowy znaczącej.

 • Wartość umowy na etapy B1 i B3: 33 700 000,00 złotych netto.
 • Wartość umowy na etap B2: 21 780 000,00 złotych netto.

Łączna wartość wszystkich kontraktów podpisanych z tym samym kontrahentem w ciągu 12 ostatnich miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.