Raport bieżący nr 104 / 2014

Raport bieżący nr 104 / 2014 - 30 grudnia 2014 / 00:00

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego – nowy kontrakt Budimeksu Budownictwo sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2014 r. Budimex Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) podpisała umowę z Urzędem Morskim w Słupsku na ochronę brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego – zadanie VI i VII.

 • Wartość kontraktu: 74 917 134,83 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 26.08.2015 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto.
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 10% wynagrodzenia netto w rzypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca;
  • 0,5% wynagrodzenia netto za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
  • 0,2% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego.
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez zamawiającego z powodu okoliczności, za które zamawiający ponosi winę. Kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez wykonawcę „szkody”.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.