Raport bieżący nr 105 / 2014

Raport bieżący nr 105 / 2014 - 31 grudnia 2014 / 00:00

Budowa obwodnicy Bełchatowa – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2014 r. została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na ”Budowę obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8”.

 • Wartość kontraktu: 118 415 607,54 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji:
  • warstwa ścieralna – 5 lat, oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 1 rok; oznakowanie poziome grubowarstwowe – 4 lata; zieleń – 3 lata; pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni (z wyłączeniem warstwy ścieralnej), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie –10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: od 5% do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę umowy.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.