Raport bieżący nr 11 / 2010

Raport bieżący nr 11 / 2010 - 19 lutego 2010 / 00:00

Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Rozbudowa węzła Karczemki w Gdańsku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 lutego 2010 roku otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ulicą Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku”.

 • Wartość kontraktu: 152.926.000 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy
 • Termin zakończenia robót: 15. 05. 2012
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty zakończenia robót
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 49 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Świadectwa Płatności wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Wykonawcy
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % ceny ofertowej brutto
  • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
   A. Za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 0,04% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień
   B. Za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie – 0,04% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień
   C. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
   D. Za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu, raportu, projektu umowy z podwykonawcą oraz terminu przedłożenia kalkulacji cen – 5 000,00 PLN za każdy dzień
   E. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo następnie w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera – 5 000,00 PLN za każdy dzień
  • Kary umowne płacone przez Zamawiającego:
   A. Z tytułu odstąpienia od Umowy – 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.