Raport bieżący nr 11 / 2011

Raport bieżący nr 11 / 2011 - 22 lutego 2011 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2010 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA – Grupo Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2010 oraz dane porównywalne za rok 2009.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 4.430.269 tys. zł w porównaniu do 3.289.866 tys. zł w roku 2009.
Zysk z działalności operacyjnej: 331.259 tys. zł. w porównaniu do 200.511 tys. zł w roku 2009.
Zysk brutto: 331.892 tys. zł w porównaniu do 224.181 tys. zł w roku 2009.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 267.561 tys. zł w porównaniu do 173.658 tys. zł w roku 2009.
Ponadto Zarząd Budimeksu informuje, że portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2010 roku wyniósł 6.895 mln złotych.
W roku 2010 Budimex Nieruchomości przedsprzedał 975 mieszkań i sprzedał notarialnie 946 lokali.