Raport bieżący nr 11 / 2013

Raport bieżący nr 11 / 2013 - 21 lutego 2013 / 00:00

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim – wybór oferty konsorcjum Budimeksu SA i Cadagua SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2013 r. został poinformowany przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider: 50% udziału w konsorcjum) i Cadagua SA (partner: 50% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b201D.”

 • Wartość oferty: 85 962 823,74 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 1 miesiąc od podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Kaucja gwarancyjna: 10% ceny ofertowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% ceny ofertowej brutto. Dodatkowo zastrzeżono kary za niedotrzymanie tzw. gwarancji procesowych
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.