Raport bieżący nr 11 / 2015

Raport bieżący nr 11 / 2015 - 27 lutego 2015 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól - Legnica, zadanie V – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2015 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu umowę na ”Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4), o długości około 22,6 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do km 2+420”.

 • Wartość umowy: 638 664 075,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: od 1% do 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.