Raport bieżący nr 11 / 2018

Raport bieżący nr 11 / 2018 - 7 marca 2018 / 16:39

Podpisanie umowy z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. i wybór oferty Budimeksu przez tego samego Inwestora

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 7 marca 2018 roku zawarł z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. umowę na realizację pierwszego etapu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego obejmującego budowę Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach o wartości 85 744 715 zł netto.

Dane umowy:
Termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy. Zamawiający ma 21 dni od podpisania umowy na przekazanie placu budowy.

Termin zakończenia robót: 1 lipca 2019 r.

Zaliczka: brak

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Terminy płatności: 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto.

Kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% ceny ofertowej brutto jednakże limit ten nie obejmuje kary za odstąpienie, która może być naliczona odrębnie w wysokości 15% ceny ofertowej brutto. Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych.

W dniu dzisiejszym ten sam inwestor wybrał również ofertę Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: „Rozbudowę, przebudowę i remont szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu „CELKÓW” w Markach przy ul. Szkolnej 9” o wartości 27 229 273 zł netto.

Wartość umowy oraz wybranej oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.