Raport bieżący nr 11 / 2020

Raport bieżący nr 11 / 2020 - 26 lutego 2020 / 08:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2019 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2019 oraz dane porównywalne za rok 2018.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 569 663 tys. zł w porównaniu do 7 387 137 tys. zł w roku 2018.

Zysk brutto ze sprzedaży: 551 552 tys. zł w porównaniu do 629 089 tys. zł w roku 2018.

Zysk z działalności operacyjnej: 318 394 tys. zł w porównaniu do 417 010 tys. zł w roku 2018.

Zysk brutto: 332 357 tys. zł w porównaniu do 403 388 tys. zł w roku 2018.

Zysk netto: 228 851 tys. zł w porównaniu do 305 484 tys. zł w roku 2018.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 226 014 tys. zł w porównaniu do 305 424 tys. zł w roku 2018.

W 2019 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale, podczas gdy w 2018 roku zanotował 1 208 mieszkań przedsprzedanych i 1 672 lokali sprzedanych notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2019 roku wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2019 roku wyniosła 7,5 mld zł w porównaniu do 6,6 mld zł w 2018 roku.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1,4 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1,1 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2019 wyniosły 158 mln zł. W 2018 roku wyniosły one 162 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2019 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 43 mln zł (w 2018 roku: 204 mln zł).

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2019 rok oraz dane porównywalne za 2018 rok.

Wybrane dane finansowe za 2019 rok.