Raport bieżący nr 11 / 2021

Raport bieżący nr 11 / 2021 - 22 lutego 2021 / 14:05

Wskazanie grupy inwestorów, którym udzielona została wyłączność w procesie przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego – informacja opóźniona

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r., raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r. oraz raportu nr 10/2021 z 15 lutego 2021 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), tj. informuje, iż podmiotami, którym w dniu 30 grudnia 2020 r. Zarząd Budimex S.A. udzielił wyłączności w procesie przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego jest grupa inwestorów:

Crestyl Real Estate s.r.o.

Cornerstone Partners sp. z o.o.

Heimstaden Investment CEE s.r.o.

W związku z prowadzonym przeglądem opcji strategicznych dla segmentu deweloperskiego, Budimex uznał te informacje za istotne z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować je jako informację poufną. W ocenie Budimex w uzasadnionym interesie Budimex leżało opóźnienie ujawnienia nazw podmiotów, którym udzielono wyłączności, gdyż jej przekazanie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Budimex i negatywnie wpłynąć (z punktu widzenia Emitenta) na wynik i przebieg procesu negocjacji.

W związku z zakończeniem negocjacji, Budimex przekazuje niniejszą informację do wiadomości publicznej.