Raport bieżący nr 11 / 2022

Raport bieżący nr 11 / 2022 - 23 lutego 2022 / 07:45

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2021 roku

W związku z publikacją informacji finansowych przez podmiot dominujący wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za 2021 roku oraz dane porównywalne (przekształcone) za okres 2020.

W wyniku zawarcia w dniu 22 lutego 2021 roku umowy warunkowej sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., a następnie umowy rozporządzającej w dniu 24 maja 2021 roku, Grupa prezentuje cały segment „działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami” jako działalności zaniechaną. Tym samym zgodnie z MSSF 5 dokonano przekształcenia danych za 2020 rok.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 911 192 tys. zł w porównaniu do 7 709 106 tys. zł w 2020.

Zysk brutto ze sprzedaży: 833 797 tys. zł w porównaniu do 701 937 tys. zł w 2020.

Zysk z działalności operacyjnej: 587 085 tys. zł w porównaniu do 447 433 tys. zł w 2020.

Zysk brutto: 554 496 tys. zł w porównaniu do 427 059 tys. zł w 2020.

Zysk netto z działalności kontynuowanej: 465 946 tys. zł w porównaniu do 313 696 tys. zł w 2020.

Zysk netto z działalności zaniechanej: 520 508 tys. zł w porównaniu do 157 698 tys. zł w 2020.

Zysk netto: 986 454 tys. zł w porównaniu do 471 394 tys. zł w 2020.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 971 603 tys. zł w porównaniu do 459 465 tys. zł w 2020.

Zysk netto Budimex SA wyniósł 979 633 tys. zł w porównaniu do 310 541 tys. zł w 2020.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2021 roku wyniósł 12,97 mld zł w porównaniu do 12,72 mld zł na koniec 2020.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2021 wyniosła 7,00 mld zł w porównaniu do 8,98 mld zł w 2020.

W wyniku transakcji sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 487 mln złotych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 2,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 2,1 mld zł.

Publikowane dane nie mają charakteru ostatecznego i mogą podlegać zmianom w ramach prac nad sprawozdaniami finansowymi Budimex SA i Grupy Budimex.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2021 roku oraz dane porównywalne (przekształcone) za 2020 okres.