Raport bieżący nr 11/2023

Raport bieżący nr 11/2023 - 13 lutego 2023 / 16:36

‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 13.02.2023 r. Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformował Spółkę Budimex S.A. o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym: „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła.”

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Wartość oferty: 909 518 070,28 zł netto, w tym:
Zakres podstawowy: 903 228 028,32 zł netto
Prawo opcji (1,2): 6 290 041,96 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą stronę

Termin zakończenia robót: 182 tygodnie od Daty rozpoczęcia

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jeżeli zostanie uznana jako koszt kwalifikowany

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto dla Zakresu Podstawowego; 0,3% kwoty netto Ceny Kontraktowej powiększonej VAT dla Prawa Opcji 1

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zakontraktowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość kwoty warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej wskazane w Wycenie oraz podatek VAT

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.