Raport bieżący nr 12 / 2010

Raport bieżący nr 12 / 2010 - 19 lutego 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA - Budynki I etapu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Siennej i Kolejowej w Warszawie

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 lutego 2010 roku powziął informację o podpisaniu w dniu 18 lutego z firmą PRO URBA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy na wybudowanie budynków I etapu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Siennej i Kolejowej w Warszawie.

 • Wartość kontraktu: 82.870.000 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: 3.03.2010
 • Termin zakończenia robót: 3.08.2011
 • Okres gwarancji: 2.08.2016
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  • Kaucja gwarancyjna: 5% wynagrodzenia
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia z zastrzeżeniem odnawialności gwarancji (po wykorzystaniu ponad połowy jej kwoty) do maksymalnej wysokości 25% wynagrodzenia
  • Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: 12% wynagrodzenia.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.