Raport bieżący nr 12 / 2012

Raport bieżący nr 12 / 2012 - 8 marca 2012 / 00:00

Budowa Centrum Biurowego Neptun w Gdańsku – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 08 marca 2012 r. została podpisana umowa z Kraków Development I Sp. z o.o. na wykonanie budynku biurowego „Centrum Biurowe Neptun w Gdańsku”.

 • Wartość kontraktu: 18 688 643,80 EUR netto (77 100 000 złotych netto).
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz po otrzymaniu zaliczki.
 • Termin zakończenia robót: 28.09.2013 + 6 tygodni na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Okres gwarancji: 3 lata, z wyjątkiem urządzeń – zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej niż 1 rok.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 1 300 000 EUR.
  • Płatność: 40 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu – dla płatności dokonywanych ze środków własnych zamawiającego; 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu – dla płatności dokonywanych z kredytu bankowego i dla płatności końcowej.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% kwoty kontraktu netto.
 • Maksymalna wysokość kar: 8% kwoty kontraktu netto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zarząd Budimeksu SA informuje ponadto, że w dniu 28 października 2011r. z tym samym zamawiającym została podpisana umowa na wykonanie robót przygotowawczych i wyburzeniowych do budowy Centrum Biurowego Neptun w Gdańsku o wartości 1 500 000 zł.

Skumulowana wartość ofert przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.