Raport bieżący nr 12 / 2013

Raport bieżący nr 12 / 2013 - 26 lutego 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 lutego 2013 r. spółka otrzymała od Banku Zachodniego WBK SA (wcześniej Kredyt Bank SA, którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK SA) podpisany aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 02.03.2012 r. o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 12.03.2012 r.
Na mocy aneksu spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 116 000 000,00 PLN (słownie: sto szesnaście milionów złotych) do dnia 31 maja 2013 r.
Pozostałe warunki umowy bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA