Raport bieżący nr 12 / 2014

Raport bieżący nr 12 / 2014 - 10 lutego 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych zawartej z Bankiem Societe Generale SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że otrzymał informację od Banku Societe Generale SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu której Budimex SA informował w raportach bieżących nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 roku, 72/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku, 25/2012 z dnia 8 maja 2012 roku, 75/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku, 32/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku oraz 62/2013 z dnia 1 października 2013 roku.

Na mocy aneksu zwiększono limit do wysokości którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji z kwoty 115 000 000 PLN (słownie złotych: sto piętnaście milionów) do kwoty 165 000 000 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć milionów) oraz przedłużono umowę do dnia 28 listopada 2014 r.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.