Raport bieżący nr 12 / 2018

Raport bieżący nr 12 / 2018 - 12 marca 2018 / 11:58

Zawarcie umowy na realizację budynku mieszkalnego w Poznaniu

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o podpisaniu 12 marca 2018 r. umowy pomiędzy Budimeksem SA i Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Smolnej 13 – etap VI Inwestycji”.

Wartość zlecenia to 27.219.387,36 zł.

Od października 2017 r. to druga umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana 21 lutego 2018 roku na realizację II etapu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „B”, „C”, „D”, „E” w Warszawie, przy ul. Redutowej 25”

Wartość kontraktu: 95.308.000,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 2018-02-28

Termin zakończenia robót: 2020-01-31

Okres gwarancji:

– konstrukcja żelbetowa, dach (pokrycie), izolacje części nadziemnej i podziemnej – 10 lat

– pozostałe prace – 66 miesięcy

Zaliczka – brak

Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury

Kary umowne płacone przez Zamawiającego – nie odbiegają od standardów rynkowych

Maksymalna wysokość kar dla Wykonawcy – 10% wartości umowy netto

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i Budimeksem Nieruchomości od października 2017 r. przekracza próg 111 446 tys zł.