Raport bieżący nr 12 / 2019

Raport bieżący nr 12 / 2019 - 1 marca 2019 / 09:45

Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy ul. Jana Pawła II w Gdańsku - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 1 marca 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Budimeksem Nieruchomości Sp. z o. o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) na „Budowę budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy ul. Jana Pawła II w Gdańsku w zakresie obejmującym budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz przynależną infrastrukturą techniczną”.

Od dnia 28 lutego 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) jest to druga umowa zawarta między Spółkami, a łączna wartość obu zleceń wyniosła 144.407.500 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa, której warunki są następujące:

Wartość umowy: 83.927.500,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 2019-03-01

Termin zakończenia robót: 2021-03-01

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 66 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% wynagrodzenia umownego netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem SA i jego spółkami zależnymi a Budimeksem Nieruchomości Sp. z o. o. po dniu 28 lutego 2019 roku wraz z wartością umowy w niniejszym raporcie przekracza próg 127.386 tys. zł netto.