Raport bieżący nr 12 / 2021

Raport bieżący nr 12 / 2021 - 22 lutego 2021 / 14:11

Kierunkowa zgoda Rady Nadzorczej Budimex S.A. na zawarcie warunkowej umowy zbycia udziałów w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. – informacja opóźniona

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r., raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r., raportu nr 10/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. oraz raportu nr 11/2021 z dnia 22.02.2021 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), tj. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. w dniu 11 lutego 2021 r. wyraziła kierunkową zgodę na zbycie przez Budimex S.A. 100% udziałów w spółce Budimex Nieruchomości sp. z o. o. akceptując ustalenia co do warunków brzegowych transakcji ujęte w projekcie umowy sprzedaży udziałów (SPA), w tym potencjalną cenę sprzedaży na poziomie 1 513 000 000 złotych. Równocześnie Rada zaleciła Zarządowi kontynuowanie negocjacji w celu utrzymania tych warunków, jak również ich przedstawienie Radzie do akceptacji w trybie określonym w §16 ust. 9 lit. m) Statutu.

W związku z prowadzonymi negocjacjami, Budimex uznał informację o uzyskaniu kierunkowej zgody Rady Nadzorczej za istotną z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować je jako informację poufną. W ocenie Budimex w uzasadnionym interesie Budimex leżało opóźnienie ujawnienia tej informacji, gdyż jej przekazanie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Budimex i negatywnie wpłynąć (z punktu widzenia Emitenta) na wynik i przebieg procesu negocjacji.

W związku z zakończeniem negocjacji Budimex przekazuje niniejszą informację do wiadomości publicznej.