Raport bieżący nr 12/2023

Raport bieżący nr 12/2023 - 27 lutego 2023 / 17:40

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2022 rok

W związku z publikacją informacji finansowych przez podmiot dominujący wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za 2022 rok oraz dane porównywalne za rok 2021.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 8 619 054 tys. zł w porównaniu do 7 911 192 tys. zł w 2021.

Zysk brutto ze sprzedaży: 872 443 tys. zł w porównaniu do 833 797 tys. zł w 2021.

Zysk z działalności operacyjnej: 562 427 tys. zł w porównaniu do 587 085 tys. zł w 2021.

Zysk brutto: 648 934 tys. zł w porównaniu do 554 496 tys. zł w 2021.

Zysk netto z działalności kontynuowanej: 548 129 tys. zł w porównaniu do 465 946 tys. zł w 2021.

Zysk netto z działalności zaniechanej: 0 tys. zł w porównaniu do 520 508 tys. zł w 2021.

Zysk netto: 548 129 tys. zł w porównaniu do 986 454 tys. zł w 2021.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 534 443 tys. zł w porównaniu do 971 603 tys. zł w 2021.

Zysk netto Budimex SA wyniósł 459 539 tys. zł w porównaniu do 979 633 tys. zł w 2021.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 roku wyniósł 13,29 mld zł w porównaniu do 12,97 mld zł na koniec 2021.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2022 wyniosła 7,88 mld zł w porównaniu do 7,00 mld zł w 2021.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 3,1 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 2,6 mld zł.

Publikowane dane nie mają charakteru ostatecznego i mogą podlegać zmianom w ramach prac nad sprawozdaniami finansowymi Budimex SA i Grupy Budimex.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2022 rok oraz dane porównywalne za 2021 rok.

Segmenty_2022_PL