Raport bieżący nr 13 / 2010

Raport bieżący nr 13 / 2010 - 19 lutego 2010 / 00:00

Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Obwodnica Nowogardu

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 lutego 2010 roku otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane: „Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6”.

 • Wartość kontraktu: 132.404.019,51 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty zakończenia robót
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 49 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Świadectwa Płatności wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Wykonawcy
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
  • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
   A. Za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót – 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
   B. Za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie – 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
   C. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
   D. Za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu, raportu, projektu umowy z podwykonawcą oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki
   E. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera/Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki , w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
  • Kary umowne płacone przez Zamawiającego:
   A. Z tytułu odstąpienia od Umowy – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.