Raport bieżący nr 13 / 2013

Raport bieżący nr 13 / 2013 - 28 lutego 2013 / 00:00

Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie – wybór wspólnej oferty Budimeksu SA i Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2013 r. został poinformowany przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie o wyborze oferty złożonej wspólnie przez Budimex SA i Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Budimeksu SA) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie – przebudowa i rozbudowa PPS 2, PPS 4 i PPS 6 (wraz z DK D1) oraz przebudowa Drogi Startowej DS-3 i rozbudowa dróg kołowania”.

 • Wartość oferty: 106 920 415,71 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 02.04.2013 r
 • Termin zakończenia robót: 16 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny umownej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% ceny umownej netto
 • Kary płacone przez zamawiającego: 10% ceny umownej netto w przypadku odstąpienia od umowy z winy zamawiającego
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych, w szczególności odszkodowania z tytułu strat poniesionych przez podmioty trzecie, za które odpowiedzialnością obarczony został zamawiający ze względu na nieterminowe i/lub nienależyte wykonanie robót przez wykonawcę

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.