Raport bieżący nr 13 / 2014

Raport bieżący nr 13 / 2014 - 13 lutego 2014 / 00:00

Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że otrzymał informację od Banku Handlowego w Warszawie SA o podpisaniu umowy kredytowej z dnia 5 lutego 2014 r.
Na mocy w/w umowy Bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 50 000 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 4 lutego 2015 roku.

Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci Bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę.
Jako zabezpieczenie spłaty należności Banku wynikających z w/w umowy, Budimex udzielił Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez Bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.