Raport bieżący nr 13 / 2016

Raport bieżący nr 13 / 2016 - 24 lutego 2016 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2015 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2015 oraz dane porównywalne za rok 2014.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 5 133 994 tys. zł w porównaniu do 4 949 939 tys. zł w roku 2014.

Zysk brutto ze sprzedaży: 492 714 tys. zł w porównaniu do 432 680 tys. zł w roku 2014.

Zysk z działalności operacyjnej: 292 218 tys. zł w porównaniu do 247 318 tys. zł w roku 2014.

Zysk brutto: 296 801 tys. zł w porównaniu do 242 619 tys. zł w roku 2014.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 235 846 tys. zł w porównaniu do 191 973 tys. zł w roku 2014.

W roku 2015 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 918 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 908 lokali.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2015 roku wyniósł 8,4 mld zł.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2015 wyniosła 7,1 mld zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 2 295 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 716 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2015 rok oraz porównywalne dane za 2014 rok.