Raport bieżący nr 13 / 2017

Raport bieżący nr 13 / 2017 - 10 marca 2017 / 12:16

Podpisanie aneksu do umowy linii na gwarancje z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku został poinformowany o podpisaniu przez Bank BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy linii na gwarancje z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. Na mocy aneksu, bank przedłużył termin, do którego Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do dnia 16 lutego 2018 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. W ramach umowy bank udostępnił Budimeksowi limit na gwarancje w wysokości 205.000.000 zł. Jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy, Budimex złożył bankowi oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.