Raport bieżący nr 13 / 2019

Raport bieżący nr 13 / 2019 - 15 marca 2019 / 13:36

Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej NR 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km od 107,283 do km 146,320 (Pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin - Lublin)”- Wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informujące o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 / pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin / w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej została opublikowana w dniu 28 lutego 2019 roku w raporcie bieżącym nr 11/2019.

Wartość netto oferty: 616 417 320,26 zł

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: nie ma zastosowania

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto