Raport bieżący nr 13/2023

Raport bieżący nr 13/2023 - 8 marca 2023 / 11:58

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 08.03.2023 r. Zamawiający – Zarząd ‎Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została ‎oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ‎przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK ‎‎44 do skrzyżowania z DK 1.‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż ‎postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Wartość oferty: 183 031 890,70 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Do czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎

Okres gwarancji dla głównych robót: maksymalnie 96 miesięcy

Okres rękojmi: maksymalnie 96 miesięcy

Zaliczka: 5% kwoty brutto wynagrodzenia

Warunki płatności: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wystawionej ‎faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% ‎Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez ‎Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% Zaakceptowanej ‎Kwoty Kontraktowej brutto.‎

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez ‎Wykonawcę umowy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158 224 tys. zł netto.‎