Raport bieżący nr 14 / 2012

Raport bieżący nr 14 / 2012 - 19 marca 2012 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2011 rok

Zarząd Budimeksu SA zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2012 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 10,97 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) brutto, na jedną akcję.
Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 280 065 175,06 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych sześć groszy).

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok proponuje się ustalić na dzień 08 czerwca 2012 r. Termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 22 czerwca 2012 r. Wiążące terminy zostaną podane w dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA w 2012 r.