Raport bieżący nr 14 / 2019

Raport bieżący nr 14 / 2019 - 19 marca 2019 / 15:35

Roboty budowlane na stacji kolejowej Gdynia Port- wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 19.03.2019 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informujące o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach Projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej została opublikowana w dniu 08.01.2019 roku w raporcie bieżącym nr 2/2019.

Wartość oferty: 1 487 398 373,98 zł netto

Termin rozpoczęcia: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia: w ciągu 30 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto