Raport bieżący nr 14 / 2021

Raport bieżący nr 14 / 2021 - 24 lutego 2021 / 07:50

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2020 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2020 oraz dane porównywalne za rok 2019.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 8 382 240 tys. zł w porównaniu do 7 569 663 tys. zł w roku 2019.

Zysk brutto ze sprzedaży: 937 033 tys. zł w porównaniu do 551 552 tys. zł w roku 2019.

Zysk z działalności operacyjnej: 638 572 tys. zł w porównaniu do 318 394 tys. zł w roku 2019.

Zysk brutto: 622 040 tys. zł w porównaniu do 332 357 tys. zł w roku 2019.

Zysk netto: 471 394 tys. zł w porównaniu do 228 851 tys. zł w roku 2019.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 459 465 tys. zł w porównaniu do 226 014 tys. zł w roku 2019.

Zysk netto Budimex SA: 310 541 tys. zł w porównaniu do 232 723 tys. zł w roku 2019.

W 2020 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 672 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 286 lokale, podczas gdy w 2019 roku zanotował 1 655 mieszkań przedsprzedanych i 1 534 lokali sprzedanych notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2020 roku wyniósł 12,7 mld zł w porównaniu do 10,8 mld zł na koniec 2019 roku.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2020 roku wyniosła 9,0 mld zł w porównaniu do 7,5 mld zł w 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania wynosiła 2,1 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1,4 mld zł.

Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce miał wpływ na kilka realizowanych kontraktów, w tym poza granicami kraju. Według szacunków Grupy wpływ na wynik z działalności operacyjnej to około minus 33 milionów złotych.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2020 rok oraz dane porównywalne za 2019 rok.