Raport bieżący nr 14/2023

Raport bieżący nr 14/2023 - 15 marca 2023 / 14:29

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 15 marca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Olsztynie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym na: Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk. ‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące ‎oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Wartość oferty: 186 241 087,59 zł netto‎
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych‎
Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez‎
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎