Raport bieżący nr 15 / 2010

Raport bieżący nr 15 / 2010 - 24 lutego 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Drugi Terminal pasażerski Portu Lotniczego w Gdańsku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 lutego 2010 roku konsorcjum firm w składzie Budimex SA (Lider konsorcjum) i Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) z siedzibą w Gdańsku podpisało z Portem Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowę na „Budowę i doprojektowanie (w zakresie części projektu wykonawczego ) Drugiego Terminala pasażerskiego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą”.

 • Wartość kontraktu: 153.481.061,62 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: 24.02.2010
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty zakończenia robót
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
  • Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: 10 %
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.