Raport bieżący nr 15 / 2013

Raport bieżący nr 15 / 2013 - 8 marca 2013 / 00:00

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Etap I - wybór oferty konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 08 marca 2013 r. został poinformowany przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA z siedzibą w Gdańsku o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider: 95% udziału w konsorcjum) i Ferrovial Agroman SA (partner: 5% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Zaprojektowanie i budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”.

 • Wartość oferty: 582 225 071,59 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 42 dni od podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30.04.2015 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% ceny ofertowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% ceny ofertowej brutto
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.