Raport bieżący nr 15 / 2015

Raport bieżący nr 15 / 2015 - 17 marca 2015 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

rb bx/15/2015

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 marca 2015 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (partner konsorcjum z udziałem 5%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na ”Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek „B”)”.

 • Wartość oferty: 1 071 707 605,66 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji:
  • Warstwa ścieralna – termin gwarancji wynosi 5 lat;
  • Oznakowanie poziome grubowarstwowe – termin gwarancji wynosi 4 lata;
  • Zieleń – termin gwarancji wynosi 3 lata;
  • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – termin gwarancji wynosi 1 rok;
  • Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie – termin gwarancji wynosi 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę umowy.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.