Raport bieżący nr 15 / 2018

Raport bieżący nr 15 / 2018 - 20 marca 2018 / 15:26

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk – oferta Budimeksu SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 20 marca 2018 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk” oraz, że wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do 30 marca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 153.706.813,35 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po dacie zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 96 tygodni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł netto.