Raport bieżący nr 15 / 2020

Raport bieżący nr 15 / 2020 - 11 marca 2020 / 18:41

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 11 marca 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. występujące wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. poinformowały Spółkę o tym, że jej oferta osiągnęła najwięcej punktów w aukcji elektronicznej w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia” w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty po aukcji: 1 941 463 415 zł netto (z zastrzeżeniem, że ostateczna wartość umowy może ulec zmianie na skutek przeliczenia przez Zamawiającego cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przy zastosowaniu wskaźnika upustu wynikającego z przeprowadzonej aukcji)

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 1101 dni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% wartości brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto