Raport bieżący nr 15 / 2021

Raport bieżący nr 15 / 2021 - 25 lutego 2021 / 13:04

Podpisanie ugody dotyczącej umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2021 r. została zawarta przed mediatorem ugoda dotycząca umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów (o której to umowie spółka informowała w raportach bieżących nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 r., nr 81/2015 z dnia 25.11.2015 r., nr 83/2015 z dnia 14.12.2015 r., nr 15/2019 z dnia 29.03.2019 r. oraz 48/2020 z dnia 28.07.2020 r.) realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe GmbH (dawniej Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH), Budimeksu SA oraz Tecnicas Reunidas SA w wykonaniu zamówienia udzielonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Podstawowe warunki ugody:

Wartość umowy została podwyższona, z tytułu zwiększonych kosztów realizacji inwestycji, o kwotę 107.972.832,00 (sto siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa) złote netto (udział Budimex w kwocie ugody wynosi ok. 40 %), tj. do kwoty 3.754.596.907,82 (trzy miliardy siedemset pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem 82/100) złotych netto.
Termin zakończenia robót został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2021 r., co jest zgodne z wcześniejszą propozycją Konsorcjum, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2020 z dnia 28.07.2020 r.

Ugoda na wniosek stron zostanie złożona do sądu w celu jej zatwierdzenia.

Pozostałe istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 2% przychodów ze sprzedaży z ostatniego sprawozdania rocznego Grupy Budimex.