Raport bieżący nr 16 / 2010

Raport bieżący nr 16 / 2010 - 2 marca 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – dworzec PKP we Wrocławiu

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 marca 2010 roku konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z Polskimi Kolejami Państwowymi SA z siedzibą w Warszawie umowę na zadanie „Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.

 • Wartość kontraktu: 265. 686. 499,47 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: 2. 03. 2010 r.
 • Termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 114 tygodni
 • Okres gwarancji: 3 lata od daty zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 60 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Świadectwa Płatności wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Wykonawcy
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % ceny ofertowej brutto
   70% wysokości zabezpieczenia zwrócone zostanie po 30 dniach od dnia wydania Świadectwa Przejęcia i uznania zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane
   30% wysokości zabezpieczenia zwrócone zostanie najpóźniej 15 dnia od daty wydania Świadectwa Wykonania
  • Maksymalna wysokość kar za zwłokę płaconych przez Wykonawcę: 20% zaakceptowanej kwoty umownej (włącznie z VAT)
  • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.