Raport bieżący nr 16 / 2011

Raport bieżący nr 16 / 2011 - 11 marca 2011 / 00:00

Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S61 – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 11 marca 2011 roku została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na „Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)”.

 • Wartość kontraktu: 535.998.924,98 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 42 miesiące od daty zawarcia umowy
 • Okres gwarancji: 5 lat
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni roboczych od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej kwoty kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar umownych: 20% całkowitej kwoty kontraktu brutto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.