Raport bieżący nr 16 / 2013

Raport bieżący nr 16 / 2013 - 14 marca 2013 / 00:00

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach - wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 marca 2013 r. został poinformowany przez Celowy Związek Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3.”

 • Wartość oferty: 36 502 613,01 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 30.11.2013 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
  • 10% wynagrodzenia brutto jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy i kierowników robót będą wykonywać inne osoby niż wskazane w ofercie i zaakceptowane w umowie (lub aneksie) przez zamawiającego
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy
  • 15% wynagrodzenia brutto jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał inny podmiot niż wykonawca lub podwykonawca, na którego zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu placu budowy
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.