Raport bieżący nr 16 / 2016

Raport bieżący nr 16 / 2016 - 9 marca 2016 / 00:00

Budowa chłodni kominowej – umowa z podwykonawcą Budimeksu SA

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 09 marca 2016 r. spółka podpisała z Hamon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” chłodni kominowej w związku z realizacją kontraktu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów w Bogatyni.

 • Wartość umowy: 82 745 115,80 złotych netto.
 • Termin zakończenia robót: 31 grudnia 2018 r. lub 34 (trzydzieści cztery) miesiące od momentu ukończenia wykopów przez Zamawiającego.
 • Okres gwarancji: do dnia 31 maja 2022 r. dla wyposażenia mechanicznego, do dnia 31 maja 2023 r. dla konstrukcji oraz do dnia 31 maja 2024 r. dla pokrycia farbą i warstwą ochronną.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% wartości umowy netto.
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto.
 • Maksymalna wysokość kar umownych: 25% wartości umowy netto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
 • Limit odpowiedzialności podwykonawcy: 100% wartości umowy netto.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimex SA.